Doelstellingen

Het hoofddoel van dit strategisch basisonderzoek (SBO) betreft het verbeteren van de kwaliteit van online leren en gecombineerd onderwijs (OBL) in het formele volwassenenonderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs en –opleiding (BOO). Online leren en gecombineerd onderwijs worden steeds meer toegepast in het volwassenenonderwijs om de toegankelijkheid en flexibiliteit van opleidingen te vergroten. Echter, de drop-out, kwaliteit, prestaties, ondersteuning van het leerproces en de competenties van zowel de lerende als de leraar/opleider zijn belangrijke factoren die het succes van online en gecombineerd onderwijs bepalen. In de literatuur is er onvoldoende onderbouwde (evidence-based) kennis om de kwaliteit van online leren en gecombineerd onderwijs in de sector van het volwassenenonderwijs en de beroepsopleidingen te garanderen en te verbeteren. Op basis van breed en diepgaand overleg met verschillende belanghebbenden (sociale partners) werden de behoeften, vragen en uitdagingen geanalyseerd en geïnventariseerd.

Meer specifiek staan de volgende vier valorisatiedoelstellingen centraal in dit project:
Kwaliteitsborging en monitoring: het ontwikkelen en implementeren van een kader voor kwaliteitsborging voor de verbetering van onderwijs- en leerstrategieën alsook de kwaliteit van online en gecombineerd onderwijs binnen centra voor volwassenenonderwijs; het inventariseren van belangrijke predictoren en barrières voor het succes van online en gecombineerd onderwijs van volwassen.
Ontwerpen van adequate leeromgevingen: aanreiken van een model en heuristische aanwijzingen voor het (her)ontwerp en implementatie van leeromgevingen voor online en gecombineerd onderwijs voor volwassen lerenden zowel op cursus- als op opleidingsniveau.
Professionalisering van leraren: het uitwerken van opleidingsmodellen voor de professionalisering van leraren en het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen.
Beleidsondersteuning: het formuleren van evidence-based beleidsaanbevelingen voor kwaliteitsborging, het ontwerp van leeromgevingen en de professionalisering van leraren voor volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen in Vlaanderen.
Samenvattend, liggen de valorisatiedoelstellingen van het project in het aanleveren van een kwaliteitskader voor de opvolging en borging van de onderwijskwaliteit in het formele volwassenenonderwijs, het aanreiken van handvaten voor de ondersteuning van zowel lerenden als opleiders en het formuleren van beleidsaanbevelingen om de kwaliteit van online en gecombineerd onderwijs in het formeel volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen te verbeteren.


De centrale onderzoeksvraag van het project is: Via welke strategieën en met welke specifieke aanpak kan de kwaliteit en effectiviteit van online en gecombineerd leren binnen volwassenenonderwijs en de beroepsopleidingen verbeterd worden?

Het project beantwoordt deze centrale vraag vanuit specifieke thema’s:
Kwaliteitsborging op instellingsniveau: een kwaliteitskader (Continuous Quality Improvement – CQI) voor online en gecombineerd onderwijs binnen volwassenenonderwijs wordt ontwikkeld en gevalideerd;
Ontwerp van de leeromgeving op cursusniveau: ontwikkeling van theoretische en empirisch gevalideerde instrumenten voor (her)ontwerp van online en gecombineerde leeromgevingen voor volwassenen lerenden op cursusniveau.
Ontwerp op opleidingsniveau: ontwikkeling van theoretische en empirisch gevalideerde richtlijnen voor (her)ontwerp van online en gecombineerde leeromgevingen voor volwassenen lerenden op opleidingsniveau.
Inventarisatie van karakteristieken van lerenden en opvolgen van leerresultaten: instrumenten voor het monitoren en in kaart brengen van kenmerken van de lerenden, hun leer- en sociale uitkomsten, en andere relevant input en procesvariabelen zullen worden ontwikkeld en gevalideerd.
Professionalisering van leraren: competenties van leraren om online en gecombineerd leren te implementeren zullen worden in kaart gebracht en geanalyseerd; modellen voor professionalisering van leraren worden uitgewerkt en gevalideerd.