Plan

De vijf onderzoeksdoelen vormen de vijf werkpakketten (WP1-5). WP6 is verantwoordelijk voor de valorisatie en projectcoördinatie.

WP1 – Kwaliteitsborging op instellingsniveau
Een kwaliteitskader (Continuous Quality Improvement (CQI)) wordt ontwikkeld, getest en gevalideerd om de kwaliteit van online en gecombineerd leren binnen het volwassenenonderwijs te verbeteren.

WP2 – Ontwerp van de leeromgeving op cursusniveau
Theoretische en empirische gevalideerde richtlijnen en instrumenten worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd om het (her)ontwerp van online en gecombineerde leeromgevingen op cursusniveau te ondersteunen.

WP3 – Ontwerp van leeromgevingen op opleidingsniveau
Theoretische en empirische gevalideerde richtlijnen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd om de online en gecombineerde leerprogramma’s te ondersteunen.

WP4 – Inventarisatie van karakteristieken van lerenden en hun leerresultaten
Instrumenten voor het monitoren en in kaart brengen van kenmerken van de lerenden, en andere relevante input en procesvariabelen zullen worden ontwikkeld, gevalideerd en toegepast.

WP5 – Professionalisering van leraren
Competenties van leraren om online en gecombineerd leren te implementeren zullen in kaart worden gebracht en geëvalueerd; modellen voor professionalisering van leraren voor het implementeren van online en gecombineerd leren zullen worden ontwikkeld en gevalideerd.

WP6 – Valorisatie en coördinatie

Het onderzoek van dit project zal resulteren in vier types output:
Kwaliteitskader en instrumenten voor instellingen en controle instanties, en zelfevaluatie instrumenten voor lerenden en leerkrachten als instrumenten voor het monitoren van de kwaliteit;
Richtlijnen en handleidingen voor het (her)ontwerpen van gecombineerde leeromgevingen, zowel op cursus- als opleidingsniveau;
Modellen voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten voor het integreren van online en gecombineerd leren;
Wetenschappelijke en professionele publicaties evenals documenten met beleidsaanbevelingen.

OBL kwaliteitskader en instrumenten
Een kwaliteitskader en een reeks instrumenten zullen worden ontwikkeld en gevalideerd. Dit omvat onder meer:
een kwaliteitskader voor online en gecombineerd onderwijs in volwassenenonderwijs,
instrumenten voor instellingen om de kwaliteitsaspecten/ indicatoren voor online en gecombineerd leren te monitoren en te evalueren,
instrumenten voor controle instanties om de kwaliteitsaspecten/ indicatoren te monitoren en te evalueren,
instrumenten om karakteristieken van lerenden en leeruitkomsten te meten en te rapporteren over de kwaliteitsaspecten/ indicatoren van online en gecombineerd leren,
instrumenten voor leerkrachten om hun competenties te meten en te rapporteren over de kwaliteitsaspecten/ indicatoren voor online en gecombineerd leren.

Richtlijnen voor het (her)ontwerp van gecombineerde leeromgevingen
Richtlijnen en handleidingen voor het (her)ontwerp van gecombineerde leeromgevingen, zowel op cursus- als opleidingsniveau, zullen worden voorzien. Dit omvat zowel algemene richtlijnen als specifieke contextuele richtlijnen voor de gebruikers om het ontwerp aan te passen aan de specifieke onderwijscontext. De richtlijnen kunnen gebruikt worden door leerkrachten, cursusontwerpers, opleidingsontwerpers en opleidingsmanagers, etc.
Als onderdeel van het ontwerp gebaseerd onderzoek, zullen online leerinhouden/materialen en leeromgevingen die kunnen dienen als voorbeelden worden ontwikkeld voor specifieke cursussen in het tweedekansonderwijs en de Specifieke Leraren Opleidingen (SLO). De ontwikkelde leermaterialen en leeromgevingen zullen beschikbaar zijn voor (her)gebruik tijdens en na het project. Het leermateriaal kan eveneens gebruikt worden als model voor educatieve ontwerpers en opvoeders om hun eigen leermateriaal en leeromgeving te ontwikkelen gebaseerd op de principes die ze kunnen leren uit de voorbeelden.

Trainingsmodellen voor de professionalisering van leerkrachten
Gevalideerde modellen voor lerarenopleiding zullen dienen als basis voor de lerarenopleidingen om leerkrachtcompetenties om het integreren van online en gecombineerd leren te verbeteren. Reguliere lerarenopleidingen zullen worden georganiseerd en geïmplementeerd door Toll-net en Vocvo, als deel van de activiteiten van het OBL Competence Center.

Publicaties & beleidsaanbevelingsrapporten
De wetenschappelijke uitkomsten van het ALO! project zullen beschikbaar zijn voor kennistransfer door middel van wetenschappelijke en professionele publicaties. Als output zal elk werkpakket minstens twee onderzoeksartikels van hoge kwaliteit produceren in internationale tijdschriften met een hoge impactfactor en minstens drie onderzoekspapers presenteren op internationale academische conferenties, minstens zes papers zullen gepubliceerd worden voor respectievelijk professionele tijdschriften en professionele conferenties. Drie handboeken zullen worden opgesteld op basis van de onderzoeksresultaten van het project:
het gebruik van kwaliteitskader voor online en gecombineerd leren in het volwassenenonderwijs,
richtlijnen voor het ontwerp van gecombineerde leeromgevingen voor specifieke groepen volwassen lerenden, en
professionalisering van de leerkracht voor het implementeren van online en gecombineerd leren.
De onderzoeksbevindingen en resultaten zullen empirische gegevens en inzichten bieden voor beleidsvorming. Drie beleidsaanbevelingsrapporten zullen geproduceerd worden als uitkomst van dit project:
kwaliteitsborging van online en gecombineerd leren in het volwassenenonderwijs: aanbevelingen voor beleidsmakers en inspectie;
monitoren en faciliteren van leerling succes bij online en gecombineerd leren in het volwassenenonderwijs;
richtlijnen voor het ontwerp van online en gecombineerd leren: richtlijnen voor leerkrachten en onderwijsinstellingen.